2019-01-17

INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZEKSZTAŁCENIA PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO W PRAWO WŁASNOŚCI TYCH GRUNTÓW.

INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZEKSZTAŁCENIA PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO GRUNTÓW ZABUDOWANYCH NA CELE MIESZKANIOWE
W PRAWO WŁASNOŚCI TYCH GRUNTÓW.


W związku z wejściem w życie przepisów ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku dotyczących przekształcenia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości mieszkaniowych w prawo własności, Starosta Mikołowski informuje, że:

  1. Przekształceniem na własność objęte są wyłącznie grunty Skarbu Państwa lub Gminy zabudowane budynkami mieszkaniowymi - jednorodzinnymi i wielorodzinnym.
  2. Opłata za użytkowanie wieczyste w dotychczasowej wysokości ( w przypadku aktualizacji -opłaty rocznej z tytułu użytkowania w trzecim roku od aktualizacji) stanie się „opłatą przekształceniową ”.
  3. Opłata ta, równa dotychczasowej opłacie za użytkowanie wieczyste, płatna będzie przez 20 lat.
  4. Przekształcenie następuje z dniem 1 stycznia 2019r. z mocy samego prawa.
  5. „Opłata przekształceniową”, równa dotychczasowej opłacie rocznej za użytkowanie wieczyste będzie płatna do 31 marca każdego roku. Można ją też zapłacić jednorazowo. Jednorazowa opłata stanowi iloczyn dwudziestu opłat przekształceniowych i przysługuje BONIFIKATA od tej opłaty w wysokości 60% w 2019 roku.

Ustawa wymaga jednak aby właściwy Wójt, Burmistrz, Prezydent lub Starosta wydał zaświadczenie potwierdzające fakt uzyskania własności. Zaświadczenia wydawane będą bez obowiązku składania jakichkolwiek wniosków. Gmina/ Skarb Państwa ma na ich wydanie 1 rok, liczony od 1 stycznia 2019r.

PRZYKŁAD:

 

  1. Dotychczasowa opłata za użytkowanie wieczyste płatna do 31 marca każdego roku wynosi 100 zł. Aktualnie będzie to "opłata przekształceniową", wynosząca również 100 zł, płatna do 31 marca każdego roku, ale już nie przez cały okres wieczystego użytkowania (99 lat), ale 20 lat.
  2. Tą "opłatę przekształceniową" można zapłacić jednorazowo. Wyniesie ona wówczas 100 zł x 20 = 2 000 złotych. - BONIFIKATA 60% (w 2019 roku) = 800 złotych.

Podkreślić należy, że opłaty dotyczą wyłącznie gruntów, ponieważ co do zasady budynki i lokale posadowione na gruncie objętym użytkowaniem wieczystym, stanowią własność użytkownika wieczystego.

 

REASUMUJĄC


Dotychczasowi użytkownicy wieczyści nieruchomości gruntowych Skarbu Państwa, aby przekształcić swoje prawo, do momentu otrzymania zaświadczenia ze Starostwa Powiatowego w Mikołowie nie muszą robić nic. Po otrzymaniu zaświadczenia należy uiścić pierwszą "opłatę przekształceniową". Prawo własności w stosunku do przekształconego gruntu zostanie ujawnione w księdze wieczystej na wniosek Skarbu Państwa. W księdze ujawnione zostanie również roszczenie o zapłatę opłaty przekształceniowej. W przypadku zbycia nieruchomości, obowiązek regulowania opłat przekształceniowych przechodzi na nabywcę, o czym nabywca powinien zostać poinformowany przez notariusza przy umowie kupna- sprzedaży.


Sprawy związane z przekształceniem użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa we własność prowadzi Wydział Gospodarki Mieniem Starostwa Powiatowego w Mikołowie, ul. Żwirki i Wigury Aa, pok. 341, teł. 32 32 48 134.


Tekst ustawy wg stanu prawnego na dzień 1 stycznia 2019 roku dostępny jest na stronie internetowej Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju. Na tej stronie także, w zakładce: czym się zajmujemy (gospodarka nieruchomościami) znajdziecie Państwo szczegółowe informacje związane z przekształceniem prawa użytkowania wieczystego we własność.

 

Załączniki

  Informacja dotyczac...wlasnosci.pdf 634,18 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Wniosek o wydanie z...ytkowania.pdf 297,62 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Oświadczenie o spo...a opłaty.pdf 268,72 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się